Kućni lift je idealno rješenje za ugradnju u postojeće objekte, gdje je izražen problem jame i nadvišenja.

 

Lift se može ugraditi u postojeće okno koje može biti od različitih materijala: beton, čelik, konbinacija beton/čelik, cigla; što omogućava da jedna ili više strana budu izvedene kao panoramic.

 

Mogućnost veliki broj izvedbi ovog sistema.